Nieuwsberichten

20 oktober 2017

Actievoorwaarden PUPA Winactie

ACTIEVOORWAARDEN

PUPA Milano Vamp! Mascara Top Coat Gold WINACTIE

Artikel 1: Definities

In deze spelregels worden de navolgende definities gehanteerd, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

1.1 Aanbieder: Care Cosmetics, statutair gevestigd te Barendrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 23091235;

1.2 Website: www.pupa.nl;

1.3 Facebook pagina: www.facebook.com/PupaNL;

1.4 Instagram pagina: https://www.instagram.com/pupanl/;

1.5 Deelnemer: personen die een PUPA Milano Vamp! Mascara Top Coat Gold hebben gekocht, en het formulier via bit.ly/pupawinactie volledig hebben ingevuld, tussen 26-10-2017 – 31-12-2017.

 

 Artikel 2: Algemeen

2.1 Indien één of meerdere bepalingen in deze spelregels nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze spelregels onverminderd van toepassing. Partijen zijn alsdan gehouden om de niet rechtsgeldige bepalingen zodanig te wijzigen c.q. te vervangen door andere bepalingen, dat deze bepalingen bindend zullen zijn, welke wijziging c.q. vervanging dient plaats te vinden op een zodanige wijze dat de nieuwe tekst van de bepalingen een zo gering mogelijke afwijking van de oorspronkelijke bepalingen vormt en welke wijziging c.q. vervanging dient te worden geëffectueerd, rekening houden met het doel en de strekking van deze bepalingen;

2.2 Deze spelregels en andere informatie met betrekking tot de actie PUPA Milano Vamp! Mascara Top Coat Gold WINACTIE is te vinden op de webpagina bit.ly/pupawinactie;
2.3 Opgegeven contactinformatie van de deelnemers wordt niet aan andere derden verstrekt;

2.4 Care Cosmetics doet haar uiterste best om gegevens verkregen via internet en in persoon veilig te houden, echter het gebruik is op eigen risico;

2.5 Deelname aan deze actie vereist de aanschaf van een PUPA Milano Vamp! Mascara Top Coat Gold en het volledig invullen van het formulier via bit.ly/pupawinactie.

 

Artikel 3: Termijn deelname

De actie begint op 26-10-2017 en eindigt op 31-12-2017.

 

Artikel 4: Doel

Het doel van de PUPA Milano Vamp! Mascara Top Coat Gold WINACTIE  is de promotie ervan.

 

Artikel 5: Spelregels

5.1 Inschrijving voor de actie geschiedt doordat de deelnemer een PUPA Milano Vamp! Mascara Top Coat Gold aanschaft en het formulier via bit.ly/pupawinactie volledig invult;

5.2 De 5 deelnemers met de meest originele en passende slogan worden geselecteerd en met hen wordt contact opgenomen. Aan hen wordt gevraagd de bon of bewijs van de transactie toe te sturen, als bewijs van de aanschaf van de PUPA Milano Vamp! Mascara Top Coat Gold. Deze 5 deelnemers ontvangen een sieraad ter waarde van € 1.000,00. Het overhandigen van het sieraad wordt in overleg gedaan met de winnaars.

5.3 Deelnemers onder 16 jaar mogen enkel meedoen aan de actie wanneer er toestemming door ouder/voogd wordt verleend;

5.4 De aanbieder behoudt zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van verdere deelname en/of te diskwalificeren, indien de desbetreffende deelnemer op enigerlei wijze handelt in strijd met deze actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens de aanbieder of derden, dan wel indien de aanbieder redenen heeft om aan te nemen dat de deelnemer naar verwachting zal gaan handelen in strijd met deze actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig jegens de aanbieder of derden, zulks alles ter uitsluitende beoordeling van de aanbieder.

 

Artikel 6: Bekendmaking

Tussen 1 en 14 januari 2018 wordt er contact opgenomen met de winnaars via e-mail of telefonisch.

 

Artikel 7: Vragen en Klachten

De deelnemer kan zich met vragen en/of klachten over de PUPA Milano Vamp! Mascara Top Coat Gold  WINACTIE per e-mail richten tot: info@carecosmetics.nl. Binnen een redelijke termijn na ontvangst van de vraag of klacht zal de deelnemer op de hoogte worden gesteld omtrent de afhandeling van deze vraag of klacht.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 De aanbieder staat op geen enkele wijze garant voor de juistheid van de aan haar door de deelnemer verstrekte gegevens;

8.2 De aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, zowel indirect als direct en van welke aard dan ook, ten gevolge van aan haar verstrekte (onjuiste) gegevens of die op enigerlei wijze voortvloeit uit deelname aan de actie PUPA Milano Vamp! Mascara Top Coat Gold WINACTIE;

8.3 De aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, zowel indirect als direct en van welke aard dan ook, veroorzaakt door, of enigerlei wijze verband houdende met de toekenning van de prijs.

 

Artikel 9: Slotbepalingen

9.1 De aanbieder heeft het recht de PUPA Milano Vamp! Mascara Top Coat Gold WINACTIE tussentijds te beëindigen en/of de spelregels van de PUPA Milano Vamp! Mascara Top Coat Gold WINACTIE te wijzigen en/of op niet uitreiken van de prijzen over te gaan, zonder dat hieruit enige aansprakelijkheid kan voortvloeien;

9.2 Op elke overeenkomst tussen de aanbieder en de deelnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen kunnen uitsluiten worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechter in het Arrondissement Amsterdam.

Meer nieuws